KOOLIELU

Koolikapp


TARTU VARIKU KOOLI KOOLIKAPI KASUTAMISE KORD

1.    ÜLDSÄTTED

1.1.  Koolikappi võivad taotleda kõik Tartu Variku Kooli õpilased. Kapi kasutusõiguse saamiseks esitavad 1.-4. klassi õpilased sooviavalduse oma klassijuhatajale, 5.-9. klassi õpilased avalduse läbi klassijuhataja kooli majandusjuhatajale.
1.2.  Kapi kasutusõiguse saamisel sõlmitakse leping (lae alla printimiseks)
1.3.  Lepingu sõlmija (õpilane ja lapsevanem/ eestkostja) vastutab kapi kasutaja (õpilase) KOOLIKAPI KASUTAMISE KORRA järgimise eest.
1.4.  Igale õpilasele kinnitatakse kasutusperioodiks oma numbriga kapp.
1.5.  Koolikapi kasutamise periood algab alates lepingu sõlmimisest ja lõpeb käesoleva õppeaasta viimasel päeval.
1.6.  Kapi kasutamise õigus vaadatakse üle iga õppeaasta alguses

2.    ÕPILASE KOHUSTUSED

2.1.  Õpilane kasutab kappi ainult eesmärgipäraselt.
2.2.  Õpilane vastutab kapi korrasoleku eest.
2.3.  Kapi kasutajal on keelatud anda kapi kasutamisõigust üle teistele õpilastele. 
2.4.  Koolikappi ei tohi lõhkuda. Kapi sisse ja uksele on keelatud joonistada, sodida või kappi muulviisil rikkuda. Kui selgub, et kappi on rikutud peab kulud kandma kapi kasutaja.

3.    ASJADE HOIDMINE

3.1.  Õpilane võib hoida kapis isiklikke asju kogu kasutusperioodi jooksul. 
3.2.  Kapis on keelatud hoida õppetööks mittevajalikke esemeid.
3.3   Isiklikke asju ei tohi hoida mujal kui kapis sees. Koolikapi peale ja kapi alla jäetud esemed segavad igapäevast koristamist ning koristajal on õigus need esemed likvideerida.

4.    VÕTME HOIDMINE

4.1.  Õpilasele antakse kapi kasutamiseks üks võti.
4.2.  Õpilane hoiab võtit enda käes.
4.3.   Juhul, kui õpilane kaotab võtme, võib majandusjuhataja avada luku varuvõtmega. Kaotatud võtme asendamise kulud katab kapi rentnik kuludokumendi alusel.

5.    KAPI KASUTAMISE KONTROLL

5.1  Juhtkonna liikmel on kahtluse tekkimise korral õigus kontrollida kapi seisundit ja sisu ainult õpilase juuresolekul või õpilase seadusliku esindaja loal. Kui õpilane või tema seaduslik esindaja puudub, peab kapi kontrollimiseks olema nende nõusolek.
5.2  Kontrollimise põhjuseks võib olla kahtlus, et õpilane hoiab kapis käesoleva dokumendiga või kooli kodukorra reeglitega keelatud esemeid. 

6.    KAPI ÜLEANDMINE  

6.1  Õpilane annab kapi majandusjuhatajale üle p 1.5. kokkulepitud ajaks ja koolist lahkumisel.
6.2  Kapi üleandmise ajaks peavad kõik esemed olema kapist välja võetud ning kapp peab olema korrektne. 
 

TARTU VARIKU KOOLI KOOLIKAPI KASUTAMISE KORD

1.    ÜLDSÄTTED

1.1.  Koolikappi võivad taotleda kõik Tartu Variku Kooli õpilased. Kapi kasutusõiguse saamiseks esitavad 1.-4. klassi õpilased sooviavalduse oma klassijuhatajale, 5.-9. klassi õpilased avalduse läbi klassijuhataja kooli majandusjuhatajale.
1.2.  Kapi kasutusõiguse saamisel sõlmitakse leping (lae alla printimiseks)
1.3.  Lepingu sõlmija (õpilane ja lapsevanem/ eestkostja) vastutab kapi kasutaja (õpilase) KOOLIKAPI KASUTAMISE KORRA järgimise eest.
1.4.  Igale õpilasele kinnitatakse kasutusperioodiks oma numbriga kapp.
1.5.  Koolikapi kasutamise periood algab alates lepingu sõlmimisest ja lõpeb käesoleva õppeaasta viimasel päeval.
1.6.  Kapi kasutamise õigus vaadatakse üle iga õppeaasta alguses

2.    ÕPILASE KOHUSTUSED

2.1.  Õpilane kasutab kappi ainult eesmärgipäraselt.
2.2.  Õpilane vastutab kapi korrasoleku eest.
2.3.  Kapi kasutajal on keelatud anda kapi kasutamisõigust üle teistele õpilastele. 
2.4.  Koolikappi ei tohi lõhkuda. Kapi sisse ja uksele on keelatud joonistada, sodida või kappi muulviisil rikkuda. Kui selgub, et kappi on rikutud peab kulud kandma kapi kasutaja.

3.    ASJADE HOIDMINE

3.1.  Õpilane võib hoida kapis isiklikke asju kogu kasutusperioodi jooksul. 
3.2.  Kapis on keelatud hoida õppetööks mittevajalikke esemeid.
3.3   Isiklikke asju ei tohi hoida mujal kui kapis sees. Koolikapi peale ja kapi alla jäetud esemed segavad igapäevast koristamist ning koristajal on õigus need esemed likvideerida.

4.    VÕTME HOIDMINE

4.1.  Õpilasele antakse kapi kasutamiseks üks võti.
4.2.  Õpilane hoiab võtit enda käes.
4.3.   Juhul, kui õpilane kaotab võtme, võib majandusjuhataja avada luku varuvõtmega. Kaotatud võtme asendamise kulud katab kapi rentnik kuludokumendi alusel.

5.    KAPI KASUTAMISE KONTROLL

5.1  Juhtkonna liikmel on kahtluse tekkimise korral õigus kontrollida kapi seisundit ja sisu ainult õpilase juuresolekul või õpilase seadusliku esindaja loal. Kui õpilane või tema seaduslik esindaja puudub, peab kapi kontrollimiseks olema nende nõusolek.
5.2  Kontrollimise põhjuseks võib olla kahtlus, et õpilane hoiab kapis käesoleva dokumendiga või kooli kodukorra reeglitega keelatud esemeid. 

6.    KAPI ÜLEANDMINE  

6.1  Õpilane annab kapi majandusjuhatajale üle p 1.5. kokkulepitud ajaks ja koolist lahkumisel.
6.2  Kapi üleandmise ajaks peavad kõik esemed olema kapist välja võetud ning kapp peab olema korrektne.