VASTUVÕTT

Vajalikud dokumendid


Põhikool on kohustatud vastu võtma kõik lapsed, kelle jaoks kool on linnavalitsuse kehtestatud tingimustel määratud elukohajärgseks põhikooliks. Õpilasele tagatakse õppekoht taotluses märgitud ajast. Kool teavitab vanemat õppekoha tagamisest viie tööpäeva jooksul.

Ühest põhikoolist teise üleminekul esitab vanem taotluse elektroonilise keskkonna ARNO kaudu.

Koolile on vaja esitada järgmised dokumendid:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

5) direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

Lapse vastuvõtmise põhikooli klassi otsustab kooli direktor käskkirjaga.

Põhikool on kohustatud vastu võtma kõik lapsed, kelle jaoks kool on linnavalitsuse kehtestatud tingimustel määratud elukohajärgseks põhikooliks. Õpilasele tagatakse õppekoht taotluses märgitud ajast. Kool teavitab vanemat õppekoha tagamisest viie tööpäeva jooksul.

Ühest põhikoolist teise üleminekul esitab vanem taotluse elektroonilise keskkonna ARNO kaudu.

Koolile on vaja esitada järgmised dokumendid:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

5) direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

Lapse vastuvõtmise põhikooli klassi otsustab kooli direktor käskkirjaga.