VASTUVÕTT

Vastuvõtt 1. klassi


Haridusosakond määrab e-keskkonna ARNO abil  lapsele elukohajärgse põhikooli lähtuvalt koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest.

Siseneja näeb andmeid aga ainult siis, kui tema laps on esimesse klassi astumas. Sellisel juhul näeb ta oma lapse andmeid ja alates märtsikuust lapsele määratud elukohajärgse kooli andmeid.

Kõik isikud saavad ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil siseneda ARNOsse.

1. klassi saab registreeruda 15. märtsist kuni 1. maini.

1. klasside klassijuhatajad

1.a Helen Hänni
1.b Ingrit Lehtsalu
1.c Ulvi Liivamägi

Meie kooli eripäraks on järgmiste valikõppeainete õpetamine:

  • kunstiõpetus

Tartu Variku Koolis toetab kunstiõpetus õpilaste loovust, algatusvõimet ja ettevõtlikkust. Lisaks laiapõhjalistele kunstialastele teadmistele ja praktilistele oskustele klassikalistes kunstivaldkondades seome ja täiendame kunstitundi tehniliste ning digitaalsete valdkondadega (kunst seotud disainiga - tehnodisain, digimaal, digitaalsed kunsti arvutitunnid koos kujundusprogrammidega jms). Mitmekülgne kunstitegevus õpetajate juhendamisel innustab, toetab ja suunab meie kooli õpilasi sihikindlalt tegutsema, hindama ja analüüsima oma õppetegevusi. Suuname õpilasi väljendama end läbi isikupärase kunstiloomingu.

  • ettevõtlusõpetus

Ettevõtlusõpetuse eesmärk on arendada õpilastes ettevõtlikku, keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut. Kujundada probleemide lahendamise ja uurimise oskust, et saada aru ühiskonnas toimuvast. Ettevõtlusõpetus on lõimitud teiste õppeainetega- matemaatika, looduse- ja inimeseõpetusega. Soovime, et meie noored oleksid ettevõtlikud ja loovad ning edendaksid tulevikus Eesti elu.

  • informaatika

Informaatika on arvutiteadusel põhinev õppeaine, mille põhirõhk on tehnoloogia praktilisel kasutusel. Informaatika õppimine toetab innovaatiliste lahenduste leidmist ning rakendamist erinevates valdkondades. Elulähedus, loovus, teadmusloome, koostöö ja turvalisus on vaid osa informaatika õpetamise põhimõtetest. Omandatud digipädevused aitavad kaasa õpilaste õpioskuste kujunemisele. Tehnoloogia tööpõhimõtete mõistmine toetab igapäevast õppetööd infot otsides, töödeldes ja analüüsides ning taasesitades. Õpilane loob, salvestab, taasesitab ning jagab tehnoloogiliste vahendite abil digitaalset sisu privaatsusnõudeid järgides, seejuures vältides tekkida võivaid riske tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele.

Õpilaspileti jaoks foto tehakse koolis õppeaasta esimestel päevadel.

Tulevase esimese klassi õpilane peab perearsti juures läbima koolieelse läbivaatuse.

 

Tutvu infovoldikuga " KUI MU LAPS ASTUB TARTU LINNAS ESIMESSE KLASSI? "

Haridusosakond määrab e-keskkonna ARNO abil  lapsele elukohajärgse põhikooli lähtuvalt koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest.

Siseneja näeb andmeid aga ainult siis, kui tema laps on esimesse klassi astumas. Sellisel juhul näeb ta oma lapse andmeid ja alates märtsikuust lapsele määratud elukohajärgse kooli andmeid.

Kõik isikud saavad ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil siseneda ARNOsse.

1. klassi saab registreeruda 15. märtsist kuni 1. maini.

1. klasside klassijuhatajad

1.a Helen Hänni
1.b Ingrit Lehtsalu
1.c Ulvi Liivamägi

Meie kooli eripäraks on järgmiste valikõppeainete õpetamine:

  • kunstiõpetus

Tartu Variku Koolis toetab kunstiõpetus õpilaste loovust, algatusvõimet ja ettevõtlikkust. Lisaks laiapõhjalistele kunstialastele teadmistele ja praktilistele oskustele klassikalistes kunstivaldkondades seome ja täiendame kunstitundi tehniliste ning digitaalsete valdkondadega (kunst seotud disainiga - tehnodisain, digimaal, digitaalsed kunsti arvutitunnid koos kujundusprogrammidega jms). Mitmekülgne kunstitegevus õpetajate juhendamisel innustab, toetab ja suunab meie kooli õpilasi sihikindlalt tegutsema, hindama ja analüüsima oma õppetegevusi. Suuname õpilasi väljendama end läbi isikupärase kunstiloomingu.

  • ettevõtlusõpetus

Ettevõtlusõpetuse eesmärk on arendada õpilastes ettevõtlikku, keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut. Kujundada probleemide lahendamise ja uurimise oskust, et saada aru ühiskonnas toimuvast. Ettevõtlusõpetus on lõimitud teiste õppeainetega- matemaatika, looduse- ja inimeseõpetusega. Soovime, et meie noored oleksid ettevõtlikud ja loovad ning edendaksid tulevikus Eesti elu.

  • informaatika

Informaatika on arvutiteadusel põhinev õppeaine, mille põhirõhk on tehnoloogia praktilisel kasutusel. Informaatika õppimine toetab innovaatiliste lahenduste leidmist ning rakendamist erinevates valdkondades. Elulähedus, loovus, teadmusloome, koostöö ja turvalisus on vaid osa informaatika õpetamise põhimõtetest. Omandatud digipädevused aitavad kaasa õpilaste õpioskuste kujunemisele. Tehnoloogia tööpõhimõtete mõistmine toetab igapäevast õppetööd infot otsides, töödeldes ja analüüsides ning taasesitades. Õpilane loob, salvestab, taasesitab ning jagab tehnoloogiliste vahendite abil digitaalset sisu privaatsusnõudeid järgides, seejuures vältides tekkida võivaid riske tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele.

Õpilaspileti jaoks foto tehakse koolis õppeaasta esimestel päevadel.

Tulevase esimese klassi õpilane peab perearsti juures läbima koolieelse läbivaatuse.

 

Tutvu infovoldikuga " KUI MU LAPS ASTUB TARTU LINNAS ESIMESSE KLASSI? "