MEIE KOOL

Kooli väärtused ja eripära


Kooli väärtused ja eripära vastavad kooli arengukavas esitatud missioonile ja visioonile. 
Kooli väärtused on olulised nii käitumishoiakute kujundamiseks, reeglite ja põhimõtete teadvustamiseks, valikute ja otsuste tegemiseks kui ka õppetöövälise tegevuse kavandamiseks. 
Meie kooli väärtused on  hoolivus, loovus, ettevõtlikkus, vastutus. 

 • Hoolivus: väärtustame hoolivust, kuna see muudab tugevamaks meie kooli ja suhted selles. Peame oluliseks, et hoolivusest kui üldinimlikust väärtusest peab koolipere lugu iga päev. Hooliv õpetaja ja koolitöötaja suhtub lugupidavalt igasse õpilasesse, õpilase vanemasse ja kolleegi. Õpilane on hooliv, pidades lugu endast ja teistest ning väärtustades tervislikke eluviise ja elutervet hoiakut.
 • Loovus. Loovus oma paljudes väljendusvormides on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondadega. Loov eluhoiak tähendab avatust uutele kogemustele, muljetele, vastuvõtlikkust ning püüdu oma võimeid kasutada ja arendada.
 • Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Väärtustame jätkusuutlikku hoiakut, mida iseloomustavad uuenduslik, julge ja kriitiline mõtlemine ning eneseteostusvajadus.
 • Vastutus. Eesmärkide seadmisel ja nende nimel tegutsemisel on oluline võtta endale vastutus oma tegude ja nende võimalike tagajärgede eest. Soovime, et meie õpilastel kujuneks adekvaatne minapilt ja nad suhtuksid vastutustundlikult elukeskkonda.

Meie kooli eripäraks on järgmiste valikõppeainete õpetamine:

 • kunstiõpetus (1. – 9.klass)
 • ettevõtlusõpetus (1. – 9.klass)
 • informaatika (1. – 7.klass)
 • karjääriõpetus (8. – 9.klass)
   

Kooli väärtused ja eripära vastavad kooli arengukavas esitatud missioonile ja visioonile. 
Kooli väärtused on olulised nii käitumishoiakute kujundamiseks, reeglite ja põhimõtete teadvustamiseks, valikute ja otsuste tegemiseks kui ka õppetöövälise tegevuse kavandamiseks. 
Meie kooli väärtused on  hoolivus, loovus, ettevõtlikkus, vastutus. 

 • Hoolivus: väärtustame hoolivust, kuna see muudab tugevamaks meie kooli ja suhted selles. Peame oluliseks, et hoolivusest kui üldinimlikust väärtusest peab koolipere lugu iga päev. Hooliv õpetaja ja koolitöötaja suhtub lugupidavalt igasse õpilasesse, õpilase vanemasse ja kolleegi. Õpilane on hooliv, pidades lugu endast ja teistest ning väärtustades tervislikke eluviise ja elutervet hoiakut.
 • Loovus. Loovus oma paljudes väljendusvormides on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondadega. Loov eluhoiak tähendab avatust uutele kogemustele, muljetele, vastuvõtlikkust ning püüdu oma võimeid kasutada ja arendada.
 • Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Väärtustame jätkusuutlikku hoiakut, mida iseloomustavad uuenduslik, julge ja kriitiline mõtlemine ning eneseteostusvajadus.
 • Vastutus. Eesmärkide seadmisel ja nende nimel tegutsemisel on oluline võtta endale vastutus oma tegude ja nende võimalike tagajärgede eest. Soovime, et meie õpilastel kujuneks adekvaatne minapilt ja nad suhtuksid vastutustundlikult elukeskkonda.

Meie kooli eripäraks on järgmiste valikõppeainete õpetamine:

 • kunstiõpetus (1. – 9.klass)
 • ettevõtlusõpetus (1. – 9.klass)
 • informaatika (1. – 7.klass)
 • karjääriõpetus (8. – 9.klass)